ANBI gegevens

Algemene gegevens van onze Onderwijsstichting

ANBI gegevens

Algemene gegevens van onze Onderwijsstichting
Naam:     Onderwijsstichting KempenKind 
RSIN: 26.51.877
Postadres:
 
Postbus 219
5520 AE Eersel
Bezoekadres:
 
Mortel 1
5521 TP E
Telfoonnummer: 0497-516337
E-mailadres: info@kempenkind.nl
Doelstelling:

 

Onderwijsstichting KempenKind stelt zich ten doel onderwijs te geven op katholieke Kempische scholen op een kwalitatief hoogstaand niveau; onderwijs dat er voor zorgt dat kinderen op alle intelligentieniveaus de best mogelijke onderwijsresultaten behalen

Beleidsplan: Zie hiervoor de Strategische kaart 2015-2018 en het Strategisch Beleidsplan 2015-2018
Bestuurders: Raad van toezicht en  College van bestuur (zie ook Organigram)
Beloningsbeleid:
 
Op dit moment is de CAO-PO leidend voor het beloningsbeleid van de stichting.
Onderwijsstichting KempenKind is voornemens om hiervoor beleid te ontwikkelen.
Klachtenregeling:

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Elke leerkracht neemt u en uw kind serieus. Hij/zij zoekt samen met u naar de beste oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de directie. Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met de interne contactpersoon van de school. De contactpersonen zijn door het bestuur benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de onderwijsstichting KempenKind.

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de KBO besturenorganisatie waarbij onze stichting is aangesloten.

 

Externe vertrouwenspersonen:
Irma van Hezewijk
Tel. nr.: 06-54647212
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

El Theuws
Tel . nr.: 06-12407652

E-mail: eltheuws@vertrouwenswerk.nl 

Website externe vertrouwenspersonen:
www.vertrouwenswerk.nl

 

Secretariaat klachtencommissie:

Stichting GCBO

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag .

Tel. nr.: 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

Klik op deze link voor het Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO
 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
Tel. nr.: 0900-1113111
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur

AVG: Functionaris Gegevensbescherming (FG):
Rob van Lierop
Mobiel: 06-10083212
Op werkdagen uitgezonderd vrijdagen te bereiken van 08.30-17.00 uur
Verslag uitgeoefende activiteit(en): Zie hiervoor het Jaarstukken 2017 (incl. bestuursverslag)
Balans / staat van baten en lasten: Zie hiervoor het Jaarstukken 2017 (incl. bestuursverslag)
Inspectierapport Onderwijsstichting KempenKind 2017 Zie hiervoor het Rapport Vierjaarlijks onderzoek mei 2017 KempenKind