Professionalisering

Professionalisering

2. Professionalisering


De nieuwe cao biedt een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs door de professionalisering van alle leerkrachten te faciliteren. Voor elke werknemer geldt dat hij verantwoordelijk is voor de eigen professionalisering en jaarlijks afspraken maakt over de eigen professionalisering. Die afspraken worden vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Alle werknemers hebben recht op twee klokuren per werkweek voor hun professionele ontwikkeling (deeltijders naar rato). Daarvoor is op schoolniveau per fte gemiddeld € 500 per jaar beschikbaar. Achteraf legt de werknemer binnen de bestaande gesprekkencyclus verantwoording af over zijn professionaliseringsactiviteiten. Daarnaast kan de werkgever andere professionaliserings- en scholingsactiviteiten in de weektaak opnemen. Daarvoor gelden de bestaande cao-afspraken rondom opgedragen scholing.
 
Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer?
Iedere werknemer is zelf verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Hij/Zij maakt jaarlijks afspraken met de leidinggevende over de eigen professionalisering. Gedacht kan worden aan scholing, studie, coaching, stages bij andere scholen. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan en achteraf legt de werknemer verantwoording af aan de leidinggevende.
 
Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?
Werknemers krijgen (met uitzondering van schoolleiders) 2 klokuren per werkweek (deeltijd naar rato) voor hun professionele ontwikkeling. Deze uren kunnen ook gebundeld worden en hoeft niet per se wekelijks opgenomen te worden. De werknemer mag dit budget ook maximaal 3 jaar opsparen voor een vooraf bepaald doel in overleg met de leidinggevende.
Ook stelt de werkgever op schoolniveau (brinnummer) gemiddeld €500,- per FTE beschikbaar.
Dit is geen persoonlijk budget.
 
Zijn er in het onderhandelaarsakkoord po alleen afspraken gemaakt voor leraren?      Nee. Alle werknemers, dus ook onderwijsondersteunend personeel (oop), zoals conciërges en klassenassistenten, mogen twee klokuren per week naar rato besteden aan scholing.

Hoe zit het met de huidige 10% voor deskundigheidsbevordering?
Die bepaling komt te vervallen en wordt voor alle medewerkers vervangen door 2 u/wk voor professionalisering (fulltimers). Dit komt in feite overeen met de helft van de huidige 10% deskundigheidsbevordering: 83 uur voor een fulltimer: 41,5 werkweek * 2 uur.